FORGOT YOUR DETAILS?

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะ

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณะ ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บทางร่างกาย ตลอดจนกระทั่งการเสียชีวิตของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชดใช้ตามกฎหมาย แต่ไม่ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อทรัพย์สินหรือร่างกายของผู้เอาประกันภัย

 

การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อผลิตภัณฑ์

การประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายในการจ่ายเป็นค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดจากผลิตภัณท์ อีกทั้งกรมธรรม์ได้ให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยในการต่อสู้คดี ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันภัยก่อน

 

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ความคุ้มครองถึงการถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในฐานะที่กระทำการแทน หรือได้รับคำสั่งจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีผลให้กระทำการผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหาย

 

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายทางวิชาชีพ

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายทางวิชาชีพ ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกร, นักบัญชี,นักกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น ที่อาจถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการประมาท เลินเล่อ บกพร่อง ในการปฎิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของตน

 

 

 

TOP