FORGOT YOUR DETAILS?

ประกันภัยทรัพย์สิน

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด ให้ความคุ้มครองถึง ความคุ้มครองทุกประเภทของภัยที่ทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ยกเว้น เฉพาะภัยที่ได้ระบุชัดเจนในข้อยกเว้นของกรมธรรม์หรือข้อยกเว้นเพิ่มเติมเท่านั้น ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้ เช่น ตัวอาคาร เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องจักรต่างๆ

 

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ให้ความคุ้มครองถึงการสูญเสียของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักอันสืบเนื่องมาจากการสูญเสียหรือเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

 

การประกันภัยการก่อการร้าย

การประกันภัยการก่อการร้ายให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายของอาคาร ทรัพย์สิน หรือรายได้ของผู้เอาประกันภัย โดยเหตุจากการกระทำก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาของกรมธรรม์ภัยก่อการร้าย “คำจำกัดความของการก่อการร้าย” ให้หมายถึง “การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อหวังผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว”

TOP