FORGOT YOUR DETAILS?

ฝ่ายประกันภัยสวัสดิการพนักงาน

ประกันชีวิตกลุ่ม

การประกันชีวิตกลุ่ม ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตทุกกรณี

 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ หรือการบาดเจ็บของผู้เอาประกันจากการประสบอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย การจลาจล การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเป็นผู้เอาประกันในรูปแบบของกลุ่ม หรือ บริษัท

 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

การประกันสุขภาพกลุ่ม ให้ความคุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเป็นผู้เอาประกันในรูปแบบของกลุ่ม หรือ บริษัท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ได้แก่

  • ค่าห้องพักและค่าอาหารในระหว่างที่พักรักษาในโรงพยาบาล
  • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่ารักษา ค่าห้องผ่าตัด ค่าเอ็กซเรย์ ค่ายาสลบ ค่าบริการรถพยาบาลและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด ซึ่งหมายถึงค่าบริการต่างๆ ของแพทย์หรือศัลยแพทย์ที่ทำ การผ่าตัด
  • ค่าใช้จ่ายการดูแลโดยแพทย์ในโรงพยาบาลของแพทย์ ในระหว่างที่พักรักษาตัว ในโรงพยาบาล
  • ค่าใช้จ่ายการรักษานอกโรงพยาบาล

 

TOP